WOP Middelwatering

Capelle aan den IJssel

Het WijkOverlegPlatform (WOP) is een initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel om lokaal te komen tot een breed gedragen en structurele vorm van samenwerking tussen inwoners van Capelle aan den IJssel.

Het WOP is het platform voor de wijk, waar onderwerpen besproken worden die de bewoners van de wijk aangaan. Door middel van het organiseren van wijkbijeenkomsten (WOP vergaderingen) waar zowel bewoners als professionals uit de wijk, zoals jongerenwerk, opbouwwerk,politie, Havensteder en ambtenaren van de Gemeente bij aanwezig zijn, krijgen bewoners een eigen stem.

Het WOP Middelwatering vervult drie functies te weten:
  1. Beheer van het wijkleefbaarheidsbudget
  2. Organiseren van wijkbijeenkomsten
  3. Gekwalificeerd advies

Iedere Capelse wijk heeft een eigen gebiedsregisseur die de schakel vormt tussen het WOP en de gemeentelijke instanties.

Ook heeft elke Capelse wijk een eigen wijkwethouder die de wijk als speciaal aandachtsgebied in zijn portefeuille heeft.
 
Naast de gebiedsregisseur en de wijkwethouder speelt ook de wijkagent een rol in elke wijk. De wijkagent werkt vanuit een wijkteam en is het vaste aanspreekpunt voor vragen of problemen van inwoners van deze wijk.

Voorafgaand aan elke WOP-bijeenkomsten hebben de wijkwethouder en de wijkagent spreekuur.


Gekwalificeerd Adviesrecht WOP

Door de gemeente Capelle aan den IJssel is aan het WijkOverlegPlatform een zogeheten gekwalificeerd adviesrecht toegekend.

Het gekwalificeerd adviesrecht houdt in dat het wijkoverlegplatform gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur kunnen adviseren. Daarnaast heeft het gemeentebestuur de verplichting te motiveren wat er met het advies van het wijkoverlegplatform gebeurt.

Dit betekent voor de gemeente dat zij een actieve informatieplicht heeft ten opzichte van het wijkoverlegplatform, immers, als het wijkoverlegplatform niet wordt geïnformeerd over zaken die spelen, kunnen ze ook geen advies geven.

Het betekent voor het wijkoverlegplatform dat zij er voor dient te zorgen dat het wijkoverlegplatform een redelijke mate van afspiegeling is van de wijk, opdat zij een signaalfunctie kunnen vervullen.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat het wijkoverlegplatform alleen een adviesfunctie vervullen op onderwerpen die zich afspelen op wijkniveau. Daarnaast dient de kwaliteit van het besluitvormingsproces voorop te staan.

Er mag geen onaanvaardbare vertraging in het besluitvormingsproces plaatsvinden noch een overbelasting van het wijkoverlegplatform.

Naast de adviesfunctie van het wijkoverlegplatform blijven de procedures met betrekking tot inspraak natuurlijk van kracht.